ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE „BUZAU 2008”

SCOPUL

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ” Buzau 2008″ ( ADI Buzau 2008) s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului .

 

CADRUL LEGISLATIV

Cadrul legislativ în vigoare, aplicabil în legătură cu înfiinţarea, organizarea, înregistrarea şi funcţionarea asociaţiilor intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cuprinde următoarele acte normative:

      1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

      2. Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;

      3. Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

      4. O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;

      5. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008;

      6. Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată și completată prin H.G. nr. 742/2014;

       7. O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 

DESPRE ADI BUZAU 2008

,,ADI Buzau 2008’ a fost legal constituit si inregistrata la Judecatoria Buzau, avand ca membri fondatori : Consiliul Judetean Buzau, Municipiile Buzau si Ramnicu Sarat, Orasele Nehoiu, Patarlagele si Pogoanele, comunele Pietroasele si Merei.

In prezent asociatia are 50 membri, din care Consiliul Judetean Buzau, 2 municipii, 3 orase si 44 comune.

Prin constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, judetul Buzau a reusit sa obtina fonduri structurale din partea Uniunii Europene pentru a reabilita si extinde retelele de apa si canalizare,astfel că Asociația a ajuns în atenţia Comisiei Europene graţie proiectului finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013 cu o valoare de aproximativ 100 milioane euro.

Prin programul „Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău”, s-a avut în vedere ca pe viitor, mai mult de jumătate din locuitorii judeţului nostru să beneficieze de o îmbunătăţire netă a standardului de viaţă.

Prin noua etapa de investitii, Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 in valoare de aproximativ 300 milioane euro se va putea continua procesul de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare, pentru a asigura populatiei accesul la servicii de alimentare cu apa si de canalizare, conforme cu normele europene privind calitatea acestor servicii.

Beneficiari ai POIM 2014-2020 sunt Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara prin Operatorii Regionali ai serviciului de alimentare cu apa si canalizare.